Analysedetaljer

NavnP-Risperidon+Paliperidon
SynonymerRisperdal
AnalyseforkortelseRisp
NPU nr.NPU18360
GruppeIndeholder analyserne:
P-Risperidon
P-Paliperidon
PatientforberedelsePatienten skal instrueres om at vente med morgenmedicinen indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 5 dage
4-8 ºC: 4 uger
-20 ºC: 2 mdr
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationRisperidon er et 2. generations antipsykotikum med en relativt selektiv og kraftig blokering af dopamin D2-receptorerne. Det fin­des dels som tabletter, som typisk tages 1-2 gange i døgnet, og dels som et depot­præparat til intramuskulær injek­tion, som gives hver 2. til 4. uge.
Plasmakoncentrationsmålinger bør overvejes som led i en rutinemæssig behandlingskontrol.

Koncentrationsmåling af risperidon kan være relevant for sikre dosisoptimering og dermed opnå bedst mulig klinisk effekt og tolerabilitet. Indikationer for koncentrationsmåling omfatter bl.a. manglende klinisk effekt, svære bivirkninger ved rekommanderede doser, dosisøgning ud over rekommanderede doser, mistanke om non-compliance, mistanke om interaktion, ved høj alder og tilstedeværelse af lever- eller nyresygdom. Særligt kan det være relevant at foretage koncentrationsmåling ifm mistanke om interaktion med carbamazepin og rifampicin, hvor koncentrationen af risperidon kan nedsættes, og fluoxetin, paroxetin, itrazonazol og verapamil, hvor koncentrationen kan øges (se interaktionsdatabasen.dk)."
TolkningBiotilgængeligheden efter peroral indgift er ca. 65% hos hurtige omsættere og ca. 82% hos langsomme omsættere. Stoffet metaboliseres i leveren af CYP2D6 til især 9-hydroxyrisperidon, som er farmakologisk aktivt. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden, men ikke absorptionsfraktionen.


Proteinbindingen for risperidon og 9-hydroxyrisperidon er henholdsvis 90% og 70%, og fordelingsvolumina er omkring 0,8 L/kg. De maksimale plasmakoncentrationer nås efter henholdvis ca. 1 time og ca. 3 timer, og steady state koncentrationerne nås inden for ca. 5 døgn.


Plasmahalveringstiden for hurtige omsættere er 2-4 timer for risperidon og ca. 24 timer for 9-hydroxyrisperidon. Ca. 70% udskilles gennem nyrerne og ca. 14% med fæces.


Depotbehandling:

Depotpræparatet Risperdal Consta indeholder liposomer og afgiver få procent af farrmakonindholdet ved injektionen og i de følgende 3 uger. Først i ugerne herefter stiger plasmakoncentrationen, for at nå maksimum i uge 6 og atter at begynde at falde i uge 7. Ved den anbefalede dosering af 25 mg (eventuelt op til 50 mg) hver 2. uge opbygges et steady state i løbet af 7 til 8 uger, med relativt beskedne svingninger (fx mellem 25 og 45 nmol/L i de laveste observerede niveauer til mellem 45 og 110 mmol/L i de højeste).


Det betyder, at man ikke som for andre depotpræparater kan måle minimumsværdier lige før en injektion, og heller ikke kan måle maksimumværdier på bestemte tidspunkter efter en injektion. Samtidig behandling med carbamezepin, fenytoin og/eller fenemal øger metabolismen af stoffet, og kan reducere plasmakoncentrationen. Samtidig behandling med carbamezepin, fenytoin og/eller fenemal øger metabolismen af stoffet, og kan reducere plasmakoncentrationen.
Terapeutisk interval15-120nmol/L
Det angivne terapeutiske interval inkluderer plasmakoncentrationen af den aktive metabolit 9-hydroxy-risperidon, som også kaldes paliperidon og markedsføres som et selvstændigt lægemiddel

Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for plasmakoncentra­tionerne. Det angivne er orienterende, i den forstand, at det dækker de koncentrationer der måles hos omkring 80% af de patienter, som behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
TelefonsvarVærdier over 500nmol/L er toksiske og der bliver ringet fra laboratoriet, hvis der findes værdier over denne grænse
AnalyseusikkerhedP-Risperidon+Paliperidon:
+/- 1,8 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 16 nmol/L
+/- 15 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 113 nmol/L
P-Paliperidon:
+/- 1,6 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 14 nmol/L
+/- 11 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 102 nmol/L
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeP-Risperidon+Paliperidon: 4 - 1800 nmol/L
P-Paliperidon: 2 - 900 nmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021