Analysedetaljer

NavnP-Clozapin
SynonymerLeponex
AnalyseforkortelseCloza
NPU nr.NPU04114
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 2 døgn ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 2 døgn efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 5 døgn efter prøvetagningstidspunktet, skal prøven fryses og sendes på tøris.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 2 døgn
I klimaskab (20-22°C): 2 døgn
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 5 døgn
På køl (4-8ºC): 4 uger
På frys (-20ºC): 9 mdr.
Holdbarhederne er baseret på [1].
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationClozapin er et 2. generations antipsykotikum med sedativ effekt, der binder sig til dopamin D2-receptorerne i hjernen. Lægemidlet administreres som tabletter og anvendes bl.a. ved skizofreni og psykotiske forstyrrelser ved Parkinsons sygdom.
Koncentrationsbestemmelse af Clozapin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Dosering:
Dosering af clozapin skal ske individuelt på baggrund af det kliniske respons og det målte serumniveau. Mænd og rygere kan forventes at have behov for højere dosis for at opnå et tilstrækkeligt serumniveau. Således ligger den normale dosis i intervallet fra 250 mg dagligt (kvindelige ikke rygere) til 550 mg dagligt (mandlige rygere). Et serumniveau under 1070 nmol/L medfører kun sjældent tilstrækkeligt klinisk respons. En stor del af patienterne vil opleve klinisk effekt ved serumniveau mellem 1070 og 1900 nmol/L. En gruppe af særligt behandlingsresistente patienter med skizofreni kan have effekt af højere dosering og vil først opnå klinisk respons af behandlingen ved serumniveau mellem 1900 og 3000 nmol/L.
For de fleste bivirkninger stiger hyppigheden og sværhedsgraden med stigende dosis og serumniveau. Der bør være særlig opmærksomhed omkring risikoen for kramper, obstipation og ileus ved anvendelse af clozapin i høj dosis eller i den øverste halvdel af det anbefalede terapeutiske interval. Profylaktisk antiepileptisk behandling kan overvejes ved udvalgte patienter.
Der vil sjældent være gevinst ved serumniveau over 3000 nmol/L.
Farmakokinetik:
Absorptionen er 90-95% ved oral indgift. Maksimal serumkoncentration af Clozapin nås efter ca. 1 time, og steady-state nås oftest indenfor 1 uge. Proteinbindingen er ca. 95% og fordelingsvolumen ca. 1,6 L/kg. Halveringstiden er ca. 16 timer, men med stor interindividuel variation. Rygning øger omsætningshastigheden, og koffein har en vis hæmmende effekt.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:1070-3000nmol/l
 Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser. Nogle patienter kan kræve et højere niveau end angivet. Det angivne terapeutiske interval er fastsat af Psykiatriens Lægemiddelkomite i Region Midt og er baseret på [2].
TelefonsvarKoncentrationer > 3500 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 580 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2500 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde20 - 5500 nmol/L.
Koncentrationer større end 5500 nmol/L, svares med "> 5500". Hvis der behov for vurdering af en prøves niveau højere end 5500 nmol/L, kan laboratoriet kontaktes på tlf. 40465675
Kildebeskrivelse[1] Fisher et al. Forensic Science International 229: 151-156 (2013).
[2] "The Clozapine Handbook" af Jonathan Meyer og Steven Stahl fra 2020.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret24-06-2024